2020-01-16
choi.bum.. kim.yunjeong.. kelly.. habil.. lee.suyeon.. kang.soi

2020-01-03 18-14-최범 김은정 켈리 하빌 이수연 강소이_011_resize
2020-01-03 18-14-최범 김은정 켈리 하빌 이수연 강소이_101_resize
.
choi.bum.. kim.yunjeong.. kelly.. habil.. lee.suyeon.. kang.soi
pati.people..
2020.1.. bibil.site.. seoul.

posted by ssahn at 12:48 pm in one.eye, pati | comments (0)

2019-02-28
choi.bum

2019-01-25-12-23-최범_14_resize
.
choi.bum
design.critic.
2019.1.. paju.bookcity.. korea.

posted by ssahn at 5:35 am in one.eye, pati | comments (0)

2017-11-01
ham.don-gyun.. min.guhong.. kwon.jin.. oh.jin-kyung. choi.bum.. kim.wang-geun.. kim.hong-hee.. lee.won.. lee.dong-guk

2017-10-31 21-37-날개도록 뒤풀이_401_resize
.
ham.don-gyun.. min.guhong.. kwon.jin.. oh.jin-kyung. choi.bum.. kim.wang-geun.. kim.hong-hee.. lee.won.. lee.dong-guk
2017.10.. seoul.

posted by ssahn at 9:54 pm in one.eye | comments (0)

2017-04-23
mira.lin.. choi.bum.. leo.lin.. wang.zing-gong.. lee.jae-ok.. wu.jiemin.. chi.chien-lung.

2017-04-16 대만사범대 임준량교수_2b_resize
.
mira.lin.. choi.bum.. leo.lin.. wang.zing-gong.. lee.jae-ok.. wu.jiemin.. chi.chien-lung.
with.paticafa.students.&.teachers. with.ntnu.profs.. design.on.the.road.
2017.4.. taipei.

posted by ssahn at 10:35 am in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2017-04-22
pati-cafa.students.

2107-05-20 17-16 Huashan 1914 C_051_resize
.
pati-cafa.students.
huang.liling.. kim.ji-hyun.. zhang.xinyi.. xu.tengzan.. cheng.cheng.. wen.yayuan.. cui.qunlin.. cui.tiantu.. wang.tianyao.. zhou.bei.. quan.ying.. zhang.tianyi.. liu.sha.. wang.yihe.. miao.gang.. zhang.yuyang.. shen.ziyu.. he.yifei.. wang.mingyang.. gong.yi.. zhang.kaihang.. kim.layeon.. kim.soyeon.. kim.jiae.. kim.jin-a.. noh.sung-ill.. park.do-hwan.. ahn.jihee.. oh.sunjung.. lee.seo-gyeong.. lee.tae-yeon.. jang.hyeon-jeong.. choi.jiwon.. lee.jae-ok.. choi.bum
‘design.on.the.road’.
2017.4.. huashan.1914.creative.park.. taipei

posted by ssahn at 2:47 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2017-01-03
choi.bum

2016-12-26 17-33-최범_1_resize
.
choi.bum
design.critic.
2016.12.. pati.. paju.bookcity.. korea

tags:

posted by ssahn at 11:56 am in one.eye, pati | comments (0)

2016-04-23
students.&.teachers.of.pati+cafa

2016-04-18 16-38-cafapati_081_resize
.
pati.&.cafa.students.&.teachers
2016.4.. huangshan.. china.

posted by ssahn at 8:22 am in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2016-04-22
choi.bum

2016-04-20 09-50-최범_5_resize
.
choi.bum
design.critic..
director.. design.study.institute.. pati
2016.4.. wuyishan.. china.

posted by ssahn at 7:56 am in one.eye | comments (0)

2016-04-20
pati.&.cafa.students

2016-04-18 12-06-영객송_27_resize
.
pati.&.cafa.students.
2016.4.. huangshan.. china.

posted by ssahn at 11:15 pm in cafa, one.eye, pati | comments (0)

2016-01-05

 marcel229.jpg

old.data
 • June 2024
 • May 2024
 • March 2024
 • February 2024
 • January 2024
 • December 2023
 • November 2023
 • October 2023
 • September 2023
 • August 2023
 • July 2023
 • June 2023
 • May 2023
 • April 2023
 • March 2023
 • February 2023
 • January 2023
 • December 2022
 • November 2022
 • October 2022
 • September 2022
 • August 2022
 • July 2022
 • June 2022
 • May 2022
 • April 2022
 • March 2022
 • February 2022
 • January 2022
 • December 2021
 • November 2021
 • October 2021
 • September 2021
 • August 2021
 • July 2021
 • June 2021
 • May 2021
 • April 2021
 • February 2021
 • January 2021
 • December 2020
 • November 2020
 • October 2020
 • September 2020
 • August 2020
 • July 2020
 • June 2020
 • May 2020
 • April 2020
 • March 2020
 • February 2020
 • January 2020
 • December 2019
 • November 2019
 • October 2019
 • September 2019
 • August 2019
 • July 2019
 • June 2019
 • May 2019
 • April 2019
 • March 2019
 • February 2019
 • January 2019
 • December 2018
 • November 2018
 • October 2018
 • September 2018
 • August 2018
 • July 2018
 • June 2018
 • May 2018
 • April 2018
 • March 2018
 • February 2018
 • January 2018
 • December 2017
 • November 2017
 • October 2017
 • September 2017
 • August 2017
 • July 2017
 • June 2017
 • May 2017
 • April 2017
 • March 2017
 • February 2017
 • January 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • July 2016
 • June 2016
 • May 2016
 • April 2016
 • March 2016
 • February 2016
 • January 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • October 2015
 • September 2015
 • August 2015
 • July 2015
 • June 2015
 • May 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • October 2014
 • September 2014
 • August 2014
 • July 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • March 2014
 • February 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • September 2012
 • August 2012
 • July 2012
 • June 2012
 • May 2012
 • April 2012
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • April 2011
 • March 2011
 • February 2011
 • January 2011
 • December 2010
 • November 2010
 • October 2010
 • September 2010
 • August 2010
 • July 2010
 • June 2010
 • May 2010
 • April 2010
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • October 2009
 • September 2009
 • August 2009
 • July 2009
 • June 2009
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • November 2008
 • October 2008
 • September 2008
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • December 2007
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004

 • RSS

  using the noartist.com theme
  powered by wordpress